L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Wartościowanie pracy


 Wartościowanie stanowisk pracy jest ważnym elementem w każdym procesie zarządzania ludźmi, gdyż dostarcza najistotniejszych informacji na temat relacji i hierarchii stanowisk w firmie.

 

Opisy stanowisk wraz z ich wartościowaniem tworzą kompleksową bazę dla podejmowania wielu decyzji personalnych, takich jak: zatrudnienie, zwolnienia, awans pracowników, wysokość wynagrodzenia i inne. Podejmując decyzję o przeprowadzeniu wartościowania pracy w przedsiębiorstwie, wszelkie rozważania należy zacząć od podstawowej kwestii – jaką metodę wybrać i jak dostosować ją do specyfiki i potrzeb firmy?

 

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnego i sprawnego procesu wartościowania stanowisk pracy metodą profilową.

 

Metoda profilowa to metoda wartościowania stanowisk pracy, w której w największym stopniu uwzględnia się specyfikę danej firmy a system wynagrodzeń buduje tylko dla niej. W przeciwieństwie do metod znanych i stosowanych wcześniej w krajowej praktyce jest ona typową metodą ekspercką, której zaletą jest dopasowanie do wymagań i celów bieżących oraz strategicznych firmy.

 

W zależności od sytuacji firmy oraz oczekiwań dotyczących wartościowania stanowisk pracy, zaangażowanie naszych doradców może mieć różny zakres – od wsparcia doradczego na różnych etapach realizowanych wewnętrznie prac aż do pełnego opracowania wszystkich elementów procesu. W praktyce najbardziej sprawdza się podejście mieszane.

 

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy pełnego procesu projektowania i wdrożenia wartościowania stanowisk pracy metodą profilową:

 

1. Faza przygotowania:

• analiza i ustalenie celu procesu

• określenie najważniejszych elementów procesu wartościowania

• wyznaczenie celów oraz funkcji, które powinien spełniać system wynagradzania w firmie oraz oczekiwań, co do powiązań z innymi instrumentami polityki personalnej w firmie

• ocena sytuacji organizacyjnej, metod i kultury zarządzania, postaw głównych grup interesu, relacji wewnętrznych oraz celów strategicznych firmy

• określenie i wybór grup osób uczestniczących (zespół kierujący i oceniający) w procesie wartościowania

• identyfikacja wszystkich stanowisk, które mają zostać poddane wartościowaniu

• przygotowanie stanowisk pracy do wartościowania - grupowanie i podział stanowisk pracy w przedsiębiorstwie – punkt wyjścia do procesu wartościowania

• ustalenie zasad wartościowania

• omówienie procesu komunikacji wewnętrznej oraz stopnia zaangażowania poszczególnych grup pracowników w przygotowanie wartościowania stanowisk pracy

• ustalenie harmonogramu czasowego prac

• przeszkolenie Zespołu Oceniającego w zakresie naszej metody obiektywnego oceniania/wartościowania, techniki przeprowadzania rozmów/wywiadów, przygotowania opisów stanowisk i analizowania stanowisk.

 

2. Faza zbierania danych - proces analizy stanowisk i ich wyceny:

• wywiady z osobami zajmującymi badane stanowiska

• kwestionariusze / ankiety

• analiza dokumentacji (aktualne opisy stanowisk, karty stanowisk pracy, zakresy obowiązków i odpowiedzialności, etc)

 

3. Przygotowywanie opisów stanowisk pracy i ich zatwierdzenie.

4. Faza porównywania stanowisk.

5. Przygotowywanie wa.

6. Ocena/Wartościowanie pozostałych stanowisk.

7. Procesy weryfikacyjne.

8. Ustalenie szczebli (kategorii zaszeregowania).

9. Klasyfikacja stanowisk do grup zarządzania płacami.

 

 

Jakie są efekty wartościowania stanowisk pracy?

• usprawnienie organizacji pracy (ustalenie zakresu i treści pracy oraz wymagań wobec osoby, która będzie ją wykonywać)

• uporządkowana struktura stanowisk w organizacji

• system hierarchii i zależności służbowych promujący dobrą współpracę i efektywność

• skuteczna pomoc przy podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu lub zwolnieniach

• sprawiedliwy system awansów i wynagradzania (wartościowanie stanowi czynnik determinujący zróżnicowanie stawek wynagrodzeń, określa układ relacji płac zasadniczych lecz nie ma bezpośredniego wpływu na ich wysokość)

• Ukierunkowanie pracy na cele strategiczne firmy

 

Rekomendujemy przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy gdy organizacja:

• chce przeprowadzić analizę i weryfikację relacji stanowisk względem siebie,

• chce stworzyć tabele płacowe z jasnymi szczeblami płacowymi,

• reorganizuje system i strukturę płac,

• chce wdrożyć jasne zasady zarządzania płacami.

 

 

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat usług z zakresu wartościowania pracy, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

 

 

Zobacz także:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej