L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Analiza potrzeb szkoleniowych


 Analiza potrzeb szkoleniowych jest procesem identyfikacji obszarów wiedzy, umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju organizacji oraz tworzących ją ludzi. Analizując potrzeby szkoleniowe swoich pracowników menedżer zmierza do zaplanowania działań rozwojowych nastawionych na podniesienie poziomu kompetencji pracowników oraz usprawnienia ich sposobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami lub wyzwaniami zawodowymi.

 

 

 

Kiedy warto wprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych?

Zatrudniając nowe osoby lub wprowadzając zmiany w dotychczasowym modelu zatrudnienia warto poznać konkretne potrzeby w zakresie uzupełnienia, uaktualnienia lub nabywania nowych kompetencji przez pracowników. Wprowadzając nową procedurę, system lub styl działania zapewniamy w ten sposób stały dopływ wykwalifikowanej kadry, potrafiącej sprostać nowym wyzwaniom rynku.

 

Dla organizacji w fazie restrukturyzacji analiza potrzeb szkoleniowych może być formą efektywnego wsparcia zatrudnionych osób, zwłaszcza gdy szkolenie jest częścią wcześniej opracowanego planu rozwoju firmy. Częste błędy i niedociągnięcia, liczne skargi ze strony klientów, problemy relacyjne w zespole, obniżenie jakości pracy, duża rotacja pracowników stanowią przesłankę o pojawieniu się sytuacji problemowych i powinny skłaniać menedżerów do natychmiastowej diagnozy sytuacji oraz wytyczenia kierunków niezbędnych zmian.

Wprowadzanie zmian łączy się wówczas z zaprojektowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, warsztatów lub całych programów rozwojowych z wybranych dziedzin, które warto powierzyć specjalistom.

 

 

Jakie są efekty analizy potrzeb szkoleniowych?

• Inicjowanie zmian w poziomie kompetencji (czyli postaw, wiedzy i umiejętności) pracowników

• Poszerzenie świadomości mocnych i słabych stron organizacji oraz tworzących ją ludzi

• Wzrost motywacji do podejmowania konstruktywnych działań rozwojowych

• Poczucie zadowolenia z dobrze zainwestowanych budżetów na rozwój i szkolenie pracowników

•Większe zadowolenie pracowników z doboru działań rozwojowych 

 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych prowadzona przez L.GRANT jest prowadzona na 3 poziomach:

  • Analizy organizacji, w szczególności w zakresie strategii i misji firmy, jej kierunków rozwoju, kultury organizacyjnej, specyfiki branży, głównych procesów i procedur a także struktury organizacyjnej.
  • Analizy stanowisk pracy (głównie zadań i obowiązków pracowników), czyli zapoznania się z konkretnymi zadaniami wykonywanymi przez poszczególnych pracowników objętych analizą. Dzięki porównaniom standardowych wymagań stanowiska pracy z posiadanymi przez pracowników kompetencjami otrzymujemy różnice, które w toku późniejszych sesji szkoleniowych będą likwidowane. Analizę zadań i obowiązków prowadzimy w oparciu o opis stanowiska szkolenia oraz zastosowane w badaniu ankiety i wywiady.
  • Analizy jednostkowej (osobowej) polegającej na zapoznaniu się oceną wyników pracy konkretnego pracownika a także poznaniu jego mocnych i słabych stron kompetencyjnych.Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami oferty w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych, zapraszymy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

 

Zobacz także:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej