L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

System ocen okresowych


 

Ludzie wnoszą największy wkład w sukces każdej organizacji. To oni tworzą jej kulturę, atmosferę i wypracowują efekty ekonomiczne. Kluczem do efektywnego wykorzystania ich potencjału w realizacji postawionych celów i zadań jest właściwe poznanie pracowników, czyli rozpoznanie ich możliwości oraz ograniczeń.

 

Jednym z narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi i kierowanie ich rozwojem jest System Ocen Okresowych Pracowników.

Nowoczesne Systemy Ocen Okresowych mają charakter kompleksowy. Obejmują nie tylko ocenę efektów pracy ocenianego pracownika, lecz także elementy oceny jego kompetencji, umiejętności oraz postaw i zachowań. Systemy Ocen Okresowych to coś więcej niż ocena pracownika w określonym przedziale czasowym - pozwalaną one również planować zadania na przyszłość oraz określać potrzeby rozwojowe pracowników, uwzględniając jednocześnie realizację założonych celów organizacji oraz wyzwań, jakie przed nią stoją.

 

Prawidłowo skonstruowany i stosowany system ocen okresowych jest jednym z najważniejszych filarów polityki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Jego prawidłowe wykorzystanie warunkuje efektywny proces szkoleń i rozwoju pracowników, oraz stanowi silną motywację do osiągania założonych efektów pracy, dzięki czemu bezpośrednio przekłada się na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Może stanowić bazę do tworzenia modelu awansów i ścieżek kariery. Wyniki ocen pracowniczych umożliwiają także odpowiednie modelowanie systemów wynagrodzeń.

 

 

Jakie są efekty wprowadzenia systemu ocen okresowych?

• zwiększenie efektywności zarządzania personelem,

• poprawę jakości pracy,

• wzrost motywacji i zaangażowania pracowników,

• pakiet konkretnych informacji na temat efektywności i osiągnięć poszczególnych osób,

• wyłonienie naturalnych talentów, przyszłych liderów i specjalistów w organizacji,

• kompleksowa ocena mocnych i słabych stron pracowników i firmy,

• określenie potrzeb szkoleniowych,

• pomoc w planowaniu karier zawodowych pracowników,

• zastąpienie subiektywnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników.

 

 

Cechą usług naszej firmy w zakresie projektowania i wdrażania instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi jest tworzenie rozwiązań praktycznych i funkcjonalnych, które dzięki swej przejrzystości są chętnie stosowane przez kadrę menedżerską, a jednocześnie są zrozumiałe dla wszystkich pracowników firmy. Dlatego też oferujemy Państwu System Ocen Okresowych dostosowany do specyfiki firmy, w której przeprowadzone zostaje badanie i wdrożony zostanie system. Sposób przeprowadzenia projektu silnie uzależniamy od charakteru, celów strategicznych i kultury organizacyjnej firmy. Zapewniamy dzięki temu wysoką trafność i rzetelność wyników. Doradzamy także w zakresie doboru wariantów ocen pracowniczych.

 

W ramach naszych usług oferujemy Państwu m.in. opracowanie i wdrożenie okresowej oceny bieżącej opartej o kompetencje bądź efekty pracy |(KPI – Key Performance Indicators). Projektujemy i wdrażamy do stosowania także kompleksowe oceny 360 st.

 

Prawidłowo skonstruowany i stosowany system 360-stopniowej oceny pracownika jest uzupełnieniem dla klasycznych systemów ocen okresowych. Celem oceny 360 st.  jest rozwój pracowników. Rozwiązanie to pozwala na wielopłaszczyznową ocenę pracownika i pozyskanie informacji zwrotnej z wielu źródeł. Informacja najczęściej pochodzi od bezpośredniego przełożonego, współpracowników, działu HR, klientów i dostawców, a także od podwładnych. Jego prawidłowe wykorzystanie warunkuje efektywny proces szkoleń oraz stanowi silną motywację do osiągania wysokich efektów pracy, dzięki czemu bezpośrednio przekłada się na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Ocena 360 st. oparta jest na podejściu behawioralnym. Oznacza to, że jej konstrukcja stworzona jest na bazie kompetencji (zdefiniowanych jako kryteria behawioralne).

 

W zależności od sytuacji w firmie oraz oczekiwań dotyczących systemu ocen okresowych, zaangażowanie naszych doradców może mieć różny zakres – od wsparcia doradczego na różnych etapach realizowanych wewnętrznie prac aż do pełnego opracowania wszystkich elementów sytemu.

 

 

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy pełnego wdrożenia systemu ocen okresowych przez naszą firmę:

   1. Przygotowanie do opracowania systemu ocen okresowych i ustalenie celów procesu

   2. Zebranie potrzebnych informacji (np. analiza obecnego systemu oceniania, analiza opisów stanowisk pracy, struktury organizacyjnej, strategii i misji firmy)

   3. Opracowanie kryteriów oceny oraz wybór metod i technik oceniania

   4. Wybór i zaprojektowanie narzędzi oceny

   5. Weryfikacja wypracowanych rozwiązań

   6. Spotkania informacyjne dla wszystkich użytkowników systemu (szkolenia dla oceniających i ocenianych, przygotowanie przewodników (instruktaży)

   7. Przygotowanie procedury lub regulaminu ocen okresowych na wewnętrzny użytek firmy

   8. Przeprowadzenie procesu oceny

   9. Opracowanie raportów końcowych (indywidualnych i grupowych)

   10. Udzielenie informacji zwrotnych

   11. Wsparcie organizacyjne na etapie stosowania systemu i zarządzanie informacją uzyskaną w trakcie przeprowadzania kolejnych ocen.

 

 

Szczegółowych informacji na temat systemu ocen okresowych udzielą Państwu nasi specjaliści.

 

 

Zobacz także:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej