L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Szkolenie menedżerskie 3

 

Projektowanie i wdrożenie instrumentów i procedur HR: rekrutacja i adaptacja pracowników, zarządzanie szkoleniami (identyfikacja potrzeb i ocena efektywności), oceny okresowe, systemy wynagrodzeń

 

Szkolenie zamknięte; 4 dni

 

Cele warsztatu

Coraz częściej pracodawcy zadają sobie pytanie czy potrafią zrekrutować i zatrzymać dobrego pracownika w firmie. "Dobry pracownik" to najczęściej osoba odpowiedzialna, pracowita, silnie związana z firmą oraz kompetentna w swojej dziedzinie. Jak trafie ocenić potencjał i kompetencje kandydatów? Co motywuje ich do związania się z organizacją?

Choć w tej kwestii nadal ważną rolę odgrywa wysokość proponowanego wynagrodzenia, to jednak takich postaw jak "odpowiedzialność" czy „silna identyfikacja z firmą”, nie możemy przeliczyć wyłącznie na pieniądze. Jaką rolę pracownicy przykładają do rozwoju zawodowego i szkoleń oferowanych przez firmę? W jaki sposób dotrzeć do ich rzeczywistych potrzeb szkoleniowych i w jaki sposób mierzyć efekty szkoleń?

 

Proponowane przez nasza firmę szkolenie dostarcza odpowiedzi na te pytania. Niniejsze szkolenie skierowane jest głównie do menedżerów, właścicieli firm oraz pracowników działów personalnych.

 

Ogólnymi celami szkolenia są:

 

• wykształcenie umiejętności projektowania oraz stosowania instrumentów budowania kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

• poszerzenie kompetencji w zakresie kompetencji wyboru właściwych rozwiązań w zależności od specyfiki działalności firmy

• zapoznanie uczestników z najbardziej istotnymi instrumentami stosowanymi w procesie rozwoju kapitału ludzkiego firmy

• rozwinięcie umiejętności oceny wpływu różnych uwarunkowań organizacyjnych na optymalny kształt stosowanych w firmie rozwiązań.

 

Podczas warsztatów ich uczestnicy poszerzą swoje kompetencje w zakresie tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy na potrzeby procesu rekrutacji, adaptacji oraz oceny (bieżącej i okresowej), a także siatki kompetencji w organizacji. Rozwiną także swoje umiejętności w zakresie dostosowywania metod rekrutacji i selekcji kandydatów w zależności do strategii personalnej, specyfiki stanowiska, firmy i okoliczności zewnętrznych. Poznają najczęściej popełniane błędy w ocenie kandydatów do pracy i osób już pracujących w firmie oraz sposoby im przeciwdziałania. Nabędą także wiedzę i umiejętności potrzebne do zaprojektowania efektywnego wprowadzenia nowego pracownika do pracy tworzenia programów adaptacji nowych pracowników.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję aby zaangażować się w tworzenie przykładowych procedur szkoleniowych tj. identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych działów i poszczególnych pracowników a także oceny efektów szkolenia. Poznają modele teoretyczne oceny efektywności szkoleń i zastanowią się nad ich wadami i zaletami oraz użytecznością dla różnych przedsiębiorstw i modeli polityki personalnej. Proces szkoleniowy wpłynie także na rozwój kompetencji uczestników w zakresie projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych w firmie, tworzenia arkuszy ocen oraz procedur. Uczestnicy zapoznają się z motywacyjnymi systemami wynagradzania i poszerzą umiejętności wyboru najlepszych rozwiązań w zależności od rodzaju pracy. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych konsultantów doradztwa personalnego, którzy na co dzień pracują przy projektach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

1. W części wykładowej:

• Istota pojęcia kapitału ludzkiego organizacji i jej znaczenie dla strategii firmy

• Wskaźnik Human Capital Index – wpływ wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim na wartość rynkową firmy

• Instrumenty budowania kapitału ludzkiego organizacji

• Systemowe zarządzanie rozwojem pracowników w powiązaniu z celami strategicznymi i operacyjnymi firmy

• Metody rekrutacji i selekcji personelu a strategia personalna firmy, specyfika stanowiska i czynniki zewnętrzne

• Stosowanie testów psychologicznych i kompetencyjnych w doborze personelu

• Projektowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej a rodzaj stanowiska pracy

• Narzędzia marketingu personalnego firmy

• Adaptacja nowych pracowników – narzędzia i procedury

• Narzędzia identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych; procedura identyfikacji potrzeb szkoleniowych

• Model oceny efektywności szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem modelu D.Kirkpatricka (reakcje, wiedza, zachowania, rezultaty)

• Miejsce oceny w zarządzaniu ludźmi – systemy ocen okresowych i ocena bieżąca pracy

• Motywacyjne systemy wynagradzania – wybór najlepszych rozwiązań w zależności od rodzaju pracy

• Motywacja poza-finansowa jako element rozwiązań systemowych oraz w codziennej pracy menedżera

• Ocena efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim firmy

 

2. W części warsztatowej:

• Wybór modelu zarządzania kapitałem ludzkim w zależności od typu strategii firmy – dyskusja moderowana

• Dobór kryteriów oceny pracownika w zależności od typu stanowiska pracy na potrzeby procesu rekrutacji i oceny okresowej – ćwiczenie grupowe

• Definiowanie mierników efektywności dla poszczególnych typów stanowisk – ćwiczenie grupowe, studium przypadku

• Dobór metod pozyskiwania kandydatów do pracy i rodzaju rekrutacji w zależności od modelu polityki personalnej i typu stanowiska – ćwiczenie grupowe, dyskusja

• Projektowanie metod selekcji/ oceny kandydatów pod kątem konkretnego stanowiska - ćwiczenie grupowe, studium przypadku

• Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do pracy- ćwiczenie grupowe, "role playing", ćwiczenia typu akwarium

• Zaprojektowanie procesu adaptacji dla grupy stanowisk/ stanowiska – ćwiczenie grupowe, studium przypadku

• Budowa arkusza identyfikacji potrzeb szkoleniowych- ćwiczenie grupowe

• Budowa arkusza oceny efektywności szkolenia – ćwiczenie grupowe, debata

• Zaprojektowanie systemu komunikacji z załogą przy wprowadzaniu systemu ocen okresowych – ćwiczenie grupowe, dyskusja

• Projektowanie arkusza oceny okresowej pracownika ( formularza dla przełożonego) – ćwiczenie indywidualne i grupowe

• Prowadzenie okresowej rozmowy oceniającej – ćwiczenia grupowe typu "role playing"

• Dobór składników wynagrodzenia w zależności od typu stanowiska- dyskusja

• Metody poza-finansowego motywowania pracowników – ćwiczenie indywidualne i grupowe

• Definiowanie czynników efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim - dyskusja

 

 

Metodologia szkolenia

 

Część Wykłady:

Wykład interaktywny, angażujący uczestników (pytania – odpowiedzi, dyskusja), przeplatany sesjami warsztatowymi, prowadzony w układzie dedukcyjnym, czyli „analiza przypadku -> generalizacja -> ujęcie teoretyczne”. Omówienie zagadnień merytorycznych jest prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną, w odniesieniu do modelowych zastosowań oraz realnych przypadków.

 

Część Warsztaty:

Sesje warsztatowe następują dynamicznie po blokach wykładowych, tak, aby uczestnicy mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy. Zastosowane są następujące metody kształtujące praktyczne umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej pracy: grupowa analiza studium przypadku (dyskusja, ocena różnych wariantów rozwoju opisanej sytuacji), zadania praktyczne w podgrupach, zadania praktyczne indywidualne, zadania praktyczne moderowane dla całej grupy, analizy i zadania symulacyjne na podstawie przedstawionych danych.

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą dotyczącą tego szkolenia, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.