L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Szkolenie menedżerskie 1

 

Dobór, motywowanie i zarządzanie ludźmi o różnych typach osobowości i temperamentu. Warsztaty dla kadry kierowniczej w oparciu o autorską adaptację koncepcji typów psychologicznych C.G. Junga

 

Szkolenie zamknięte; 4 dni

 


Cele szkolenia:
Sukces w pracy menedżerów, a tym samym sukces działów przez nich zarządzanych i całej organizacji zależy w dużym stopniu od posiadanych przez nich umiejętności zawodowych i specjalistycznych, kompetencji menedżerskich, organizacyjnych i interpersonalnych oraz motywacji do ich efektywnego wykorzystywania. Które z tych kompetencji są jednak najważniejsze? Jakie cechy determinują sukces w pracy menedżera?

Analizy karier menedżerów efektywnych i nieefektywnych pokazują, że takie umiejętności jak motywowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy podwładnych zgodnie z ich cechami indywidualnymi (osobowością, temperamentem czy rodzajem motywacji do pracy) jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu ludźmi i rozwoju kapitału ludzkiego, przyczyniającego się do zwiększania efektywności i siły organizacji.

Celem proponowanego szkolenia jest pokazanie roli rozpoznania cech osobowości i temperamentu dla efektywności zespołów pracowniczych a także poprawa umiejętności kadry kierowniczej w zakresie doboru, motywowania, kierowania i rozwijania pracowników zgodnie z naturalnymi predyspozycjami psychicznymi, cechami osobowości i temperamentu.

Szkolenie oparte jest na jednej z najbardziej znanych koncepcji umożliwiającej poznanie i zrozumienie różnic osobowości, czyli koncepcji typów psychologicznych C.G. Junga oraz przygotowanym na jej podstawie autorskim narzędziu L.GRANT, diagnozującym typ osobowości - CCQ (Career Capital Questionnaire).

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różne typy osobowości i temperamentu i ich wpływ na sferę zawodową. Zdobędą także wiedzę na temat mocnych i słabych stron osób prezentujących różne typy osobowości i dostosowania do nich rodzaju aktywności ( zadań, projektów, powierzanych funkcji i ról w organizacji) oraz sposobów na rozwijanie mocnych stron pracowników o różnych typach psychologicznych. Poznają także znaczenie oraz preferencje w zakresie stosowania narzędzi motywowania najbardziej pożądanych i efektywnych w przypadku osób o różnych typach osobowościowo - temperamentalnych. Dodatkową korzyścią ze szkolenia dla jego uczestników jest lepsze poznanie swoich kluczowych cech osobowościowych a także większe zrozumienie mocnych i słabszych cech zespołu a więc tak naprawdę poprawa współpracy i komunikacji w zespole.

 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. W części wykładowej:
•    Czym jest osobowość i temperament Osobowość a kompetencje zawodowe
•    Wpływ cech osobowości i temperamentu na potencjał zawodowy człowieka
•    Rola dopasowania osobowościowego pracownika do stanowiska i miejsca pracy
•    Przegląd nowoczesnych teorii i koncepcji osobowości
•    Szesnaście typów osobowości i temperamentu w koncepcji C.G.Junga
•    Określanie typu osobowości – proste metody diagnozy typu osobowości
•    Czynniki motywujące do pracy osoby o różnych typach osobowości i temperamentu
•    Delegowanie uwzględniające cechy indywidualne pracowników oraz typ zadań
•    Zasady efektywnego delegowania zadań i prowadzenia rozmów delegujących
•    Sposoby efektywnej kontroli i organizacji pracy osób o różnych typach osobowości
•    Dobór pracowników do zadań/ projektów w zależności od cech osobowości i temperamentu; delegowanie zadań uwzględniające predyspozycje psychiczne pracowników
•    Rola dopasowania / komplementarności cech osobowości i temperamentu w zespole zadaniowym/ projektowym
•    Rozwój osobowości
•    Koncepcja kotwic kariery Scheina


2. W części warsztatowej:
•    Osobowość czy kompetencje- debata
•    Diagnoza charakterystyk temperamentalnych uczestników szkolenia z wykorzystaniem Kwestionariusz Temperamentu FCZ- KT B. Zawadzki, J.Strelau
•    Analiza własnych cech osobowości i charakteru - autoanaliza z wykorzystaniem autorskiego Kwestionariusza Potencjału Zawodowego CCQ L.GRANT
•    Profil mojego najlepszego pracownika/ współpracownika – zadanie indywidualne i grupowe
•    Profil idealnego kandydata do pracy - zadanie indywidualne i grupowe
•    Zasady motywowania pracowników oraz narzędzia systemowe zapewniające zaspokojenie różnych potrzeb jednostek i grup – dyskusja moderowana
•    Identyfikowanie i odkrywanie czynników motywujących do pracy osoby z różnym typem osobowości- studium przypadku, dyskusja ( z wykorzystaniem kamery video)
•    Kontrola wykonania zadań przez pracownika uwzględniająca jego typ osobowości – zadanie grupowe, burza mózgów, dyskusja
•    Delegowanie różnych typów zadań ( struktura zadania, złożoność, czas wykonania, czynnik stresogenny) osobom o różnych typach osobowości i temperamentu – ćwiczenie grupowe
•    Rola dopasowania psychologicznego w relacji przełożony– podwładny - gra
•    Dopasowanie pracownika do ról w zespole i typu stanowiska – zadanie grupowe – burza mózgów, zadanie typu „role playing”
•    Opracowanie indywidualnej strategii motywowania, kontrolowania i organizacji pracy dla swojego „najtrudniejszego” podwładnego- zadanie indywidualne, symulacja
•    Opracowanie planu rozwijania mocnych stron swoich pracowników- zadanie indywidualne i grupowe typu „role playing”, dyskusja (z wykorzystaniem kamery video).Metodologia szkolenia:

Część Wykłady:

Wykład interaktywny, angażujący uczestników (pytania – odpowiedzi, dyskusja), przeplatany sesjami warsztatowymi, prowadzony w układzie dedukcyjnym, czyli „analiza przypadku generalizacja ujęcie teoretyczne” oraz indukcyjnym w zależności od omawianego tematu. Omówienie zagadnień merytorycznych jest prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną, w odniesieniu do modelowych zastosowań oraz realnych przypadków.Część Warsztaty:

Sesje warsztatowe następują dynamicznie po blokach wykładowych, tak aby uczestnicy mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy. Zastosowane są następujące metody kształtujące praktyczne umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej pracy: dyskusja, dyskusja moderowana, burza mózgów, debata, analizy i zadania symulacyjne na podstawie przedstawionych danych, role playing, gry, transformacje graficzne, zadania praktyczne indywidualne (autoanaliza m.in. z wykorzystaniem autorskiego Kwestionariusza Potencjału Zawodowego CCQ oraz Kwestionariusza Temperamentu FCZ- KT) i zadania praktyczne moderowane dla całej grupy,. Jako szkielet konstrukcyjny treningu i sesji treningowych zostanie wykorzystany eksperymentalny cykl uczenia się wg. Kolba: doświadczenie obserwacja i refleksja nad doświadczeniem wyciąganie wniosków planowanie dalszych działań w różnym zestawieniu punktu wyjściowego w zależności od tematyki i celów szkoleniowych.

 

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą dotyczącą tego szkolenia, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.