L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Podział i rodzaje outplacement'u

 

 Opracowanie: Albert Binda

 

 

Outplacement jako usługa niejednorodna, składająca się z wielu elementów podlega stałemu rozwojowi. Sprzyjają temu zmieniające się warunki społeczno gospodarcze, a co za tym idzie zmieniające się wymagania wobec samej usługi. Dokonując próby wyróżnienia rodzajów outplacement'u należy zauważyć, że outplacement może być realizowany przy udziale firmy zewnętrznej (najczęściej) lub własnymi siłami firmy.

Analiza ofert firm doradczych pozwala na wyróżnienie kilku rodzajów proponowanych programów, które można usystematyzować ze względu na cztery kryteria, jakimi są:

   1. zleceniodawca usługi;
   2. charakter grupy odbiorców;
   3. zakres świadczonych usług;
   4. ukierunkowanie usługi.

Poniższa tabela obrazuje najbardziej spotykane rodzaje outplacement'u:

 

Kryterium podziału   
Rodzajeo utplacement'u  
Cechy charakterystyczne 
Zleceniodawca usługi Korporacyjny Zamawiany i opłacany przez firmę zwalniającą, czasami w wyborze doradcy uczestniczy także bezpośredni zainteresowany.
Prywatny / detaliczny Zamawiany i opłacany bezpośrednio przez osobę prywatną.
Charakter grupy odbiorców Indywidualny Skierowany do jednej osoby, praca indywidualna z uczestnikiem.
Executive Przygotowany specjalnie z myślą oraz pod kątem potrzeb menedżerów najwyższego szczebla zarządzania.
 Grupowy  Przeznaczony dla jednorodnych grup zawodowych pracowników zwalnianych z jednej firmy kluczowym elementem są warsztaty i zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy.
Mieszany Podział całego procesu na zajęcia organizowane w grupach oraz cykle spotkań indywidualnych.
Grupowy publiczny Zajęcia grupowe dla pracowników pochodzących z różnych firm i reprezentujących różne specjalności, na zasadzie grup otwartych.
Zakres świadczonych usług Pełny Obejmujący kompleksowy zestaw usług oferowany przez doradcę w ramach swojego autorskiego programu, nielimitowany czasowo - trwający aż do momentu uzyskania ponownego zatrudnienia przez uczestnika, a często obejmujący nawet monitoring postępów w nowej organizacji.
Ograniczony czasowo Przygotowany na zasadzie programu trwającego 2, 3, 6 miesięcy, lub inny z góry określony zamknięty przedział czasowy.
Kafeteryjny Oferowany klientowi zamawiającemu jako zestaw usług do wyboru, z których klient wybiera tylko te elementy, które uważa za konieczne.
Just-in-time Konsultacje z doradcą są inicjowane przez samego uczestnika, w nagłych przypadkach lub na miarę potrzeb.
Ze wsparciem administracyjnym Oprócz cyklicznych spotkań z doradcą uczestnikowi oferuje się pełne wsparcie administracyjne w postaci osobnego biura oraz obsługi sekretarskiej.
Ukierunkowanie usługi Pełny Obejmuje pełny proces wsparcia uczestnika, od oceny umiejętności i predyspozycji, szkolenia i warsztaty z zakresu rynku pracy po konieczne uzupełnienie kwalifikacji formalnych potrzebnych do podjęcia nowej pracy i intensywne poszukiwanie ofert pracy.
Zorientowany na zmianę postaw i rozwój umiejętności Główny nacisk kładzie się na zmianę postawy uczestnika, z pasywnej na aktywną, wykształcenie motywacji do działania oraz rozwój potrzebnych do tego umiejętności pozostawiając poszukiwanie ofert pracy już samemu pracownikowi.
Zorientowany na rynek pracy Główny nacisk na ukierunkowanie strategii poszukiwania pracy, oferty pracy, rozmowy z pracodawcami, często przy wsparciu bazy danych ofert pracy, tzw. "job bank".
Zorientowany na przekwalifikowanie zawodowe Stosowany w przypadku konieczności zupełnej zmiany zawodu - koncentruje się na określeniu predypozycji i motywacji uczestnika, a następnie wyborze i kształceniu do nowego zawodu
Zorientowany na rozwój przedsiębiorczości Praca z uczestnikiem przy założeniu swojej własnej, małej firmy.
Skoncentrowany na planowaniu przejścia na emeryturę Często w połączeniu z Senior Executive Program - przygotowuje starszych menedżerów do zakończenia aktywnego życia zawodowego i transformacje zajęć w połączeniu z przejściem na emeryturę.

   

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą outplacement'u, zapraszamy do kontaktu