L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 032 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Podział i rodzaje outplacement'u


 Opracowanie: Albert Binda

 

 

Outplacement jako usługa niejednorodna, składająca się z wielu elementów podlega stałemu rozwojowi. Sprzyjają temu zmieniające się warunki społeczno gospodarcze, a co za tym idzie zmieniające się wymagania wobec samej usługi. Dokonując próby wyróżnienia rodzajów outplacement'u należy zauważyć, że outplacement może być realizowany przy udziale firmy zewnętrznej (najczęściej) lub własnymi siłami firmy.

Analiza ofert firm doradczych pozwala na wyróżnienie kilku rodzajów proponowanych programów, które można usystematyzować ze względu na cztery kryteria, jakimi są:

   1. zleceniodawca usługi;
   2. charakter grupy odbiorców;
   3. zakres świadczonych usług;
   4. ukierunkowanie usługi.

Poniższa tabela obrazuje najbardziej spotykane rodzaje outplacement'u:

 

Kryterium podziału   
Rodzajeo utplacement'u  
Cechy charakterystyczne 
Zleceniodawca usługiKorporacyjnyZamawiany i opłacany przez firmę zwalniającą, czasami w wyborze doradcy uczestniczy także bezpośredni zainteresowany.
Prywatny / detalicznyZamawiany i opłacany bezpośrednio przez osobę prywatną.
Charakter grupy odbiorcówIndywidualnySkierowany do jednej osoby, praca indywidualna z uczestnikiem.
ExecutivePrzygotowany specjalnie z myślą oraz pod kątem potrzeb menedżerów najwyższego szczebla zarządzania.
 Grupowy Przeznaczony dla jednorodnych grup zawodowych pracowników zwalnianych z jednej firmy kluczowym elementem są warsztaty i zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy.
Mieszany
Podział całego procesu na zajęcia organizowane w grupach oraz cykle spotkań indywidualnych.
Grupowy publicznyZajęcia grupowe dla pracowników pochodzących z różnych firm i reprezentujących różne specjalności, na zasadzie grup otwartych.
Zakres świadczonych usługPełnyObejmujący kompleksowy zestaw usług oferowany przez doradcę w ramach swojego autorskiego programu, nielimitowany czasowo - trwający aż do momentu uzyskania ponownego zatrudnienia przez uczestnika, a często obejmujący nawet monitoring postępów w nowej organizacji.
Ograniczony czasowoPrzygotowany na zasadzie programu trwającego 2, 3, 6 miesięcy, lub inny z góry określony zamknięty przedział czasowy.
KafeteryjnyOferowany klientowi zamawiającemu jako zestaw usług do wyboru, z których klient wybiera tylko te elementy, które uważa za konieczne.
Just-in-timeKonsultacje z doradcą są inicjowane przez samego uczestnika, w nagłych przypadkach lub na miarę potrzeb.
Ze wsparciem administracyjnymOprócz cyklicznych spotkań z doradcą uczestnikowi oferuje się pełne wsparcie administracyjne w postaci osobnego biura oraz obsługi sekretarskiej.
Ukierunkowanie usługiPełnyObejmuje pełny proces wsparcia uczestnika, od oceny umiejętności i predyspozycji, szkolenia i warsztaty z zakresu rynku pracy po konieczne uzupełnienie kwalifikacji formalnych potrzebnych do podjęcia nowej pracy i intensywne poszukiwanie ofert pracy.
Zorientowany na zmianę postaw i rozwój umiejętnościGłówny nacisk kładzie się na zmianę postawy uczestnika, z pasywnej na aktywną, wykształcenie motywacji do działania oraz rozwój potrzebnych do tego umiejętności pozostawiając poszukiwanie ofert pracy już samemu pracownikowi.
Zorientowany na rynek pracyGłówny nacisk na ukierunkowanie strategii poszukiwania pracy, oferty pracy, rozmowy z pracodawcami, często przy wsparciu bazy danych ofert pracy, tzw. "job bank".
Zorientowany na przekwalifikowanie zawodoweStosowany w przypadku konieczności zupełnej zmiany zawodu - koncentruje się na określeniu predypozycji i motywacji uczestnika, a następnie wyborze i kształceniu do nowego zawodu
Zorientowany na rozwój przedsiębiorczościPraca z uczestnikiem przy założeniu swojej własnej, małej firmy.
Skoncentrowany na planowaniu przejścia na emeryturę
Często w połączeniu z Senior Executive Program - przygotowuje starszych menedżerów do zakończenia aktywnego życia zawodowego i transformacje zajęć w połączeniu z przejściem na emeryturę.