L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

O nas

Nasza firma powstała jako grupa ekspercka w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie wspomagania przebiegu i łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia.

 

Firma powstała w lutym 2002 roku. Centrala firmy mieści się w Katowicach, gdzie pracuje zespół doradców obejmujący swoją specjalizacją wszystkie zagadnienia z naszej działalności. Natomiast na terenie całego kraju współpracujemy z grupą kilkudziesięciu doradców zawodowych, którzy realizują przygotowane przez naszą firmę programy outplacement'u grupowego.

Niezależnie od miejsca, do projektów tego typu zawsze angażujemy doświadczonych doradców lokalnych, co jest jednym z wyznaczników ich sukcesu (znajomość lokalnych realiów i rynku pracy).

Nasze usługi i programy doradcze wyróżnia specjalizacja w zakresie wspomagania zmian personalnych. Głównym przesłaniem naszej działalności jest przekonanie, że każda zmiana powinna zmierzać do wzrostu zyskowności i efektywności działania firmy. W tym duchu wspomagamy zmiany personalne w firmach naszych klientów.

Skutki zmian bywają często dotkliwe i są różnie odbierane przez ludzi, którzy tworzą daną organizację. Powodzenie zmian zależy w dużej mierze od sposobu zarządzania oraz poparcia dla zmian ze strony załogi i kierownictwa firmy. Ten delikatny proces warto wspomóc nowoczesnymi rozwiązaniami, które czynią zmiany bardziej akceptowalnymi i przejrzystymi dla pracowników.

 

Nasza działalność to wspomaganie firm w sytuacji, gdy:

    * Konieczne są zwolnienia - ten najtrudniejszy proces w zarządzaniu ludźmi można znacznie złagodzić poprzez przygotowanie zwalnianych pracowników do nowego startu na rynku pracy (outplacement) oraz uspokojenie napięć wewnętrznych wywołanych zmianami w firmie.
    * Potrzebna jest wewnętrzna reorganizacja, która często skutkuje zmianami w strukturze organizacyjnej. Proponujemy wówczas opracowanie systemu opisów stanowisk, wartościowanie pracy dostosowane do nowych wymagań, ocenę predyspozycji zawodowych i osobistych personelu pod kątem nowych wymagań wraz z analizą potrzeb szkoleniowych.
    * Wymagana jest zmiana lub modyfikacja sposobu zarządzania ludźmi - proponujemy diagnozę stanu obecnego oraz przygotowanie i wdrożenie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi.
    * Należy ocenić potencjał - zmiany powodują, że coraz częściej poszukujemy nowych kompetencji i umiejętności. Warto te poszukiwania zacząć od własnych pracowników, których potencjał rozwojowy może być niezauważany. Proponujemy rozbudowane i zróżnicowane badania osobowości, predyspozycji zawodowych i umiejętności pod kątem wybranych kryteriów.
    * Potrzebni są nowi ludzie o określonych kompetencjach - dobór sprawdzonych i wiarygodnych pracowników oraz menedżerów warto powierzyć fachowcom. Nasze propozycje w tym zakresie opierają się na rozbudowanych metodach selekcyjnych, które gwarantują gruntowne poznanie kandydata oraz jego mocnych oraz słabych stron i tym samym zapewniają podjęcie właściwej decyzji rekrutacyjnej.

W naszej pracy łączymy z powodzeniem nowoczesne rozwiązania z metodami znanymi i sprawdzonymi, bazujemy na naszych doświadczeniach zachowując jednocześnie otwartość i poszukując rozwiązań niekonwencjonalnych.

Celem naszych działań zawsze jest wykorzystanie efektów zmian do realizacji strategicznych celów firmy naszego klienta.

O najwyższą jakość naszych usług i programów dba 12-osobowy zespół specjalistów L.GRANT. Aktywnie współpracujemy także z kilkunastoma trenerami oraz doradcami z regionu Polski południowej, których angażujemy do wybranych projektów doradczych. Do każdego projektu dobierane są osoby, których doświadczenie oraz szczególne cechy osobowości i temperamentu odpowiadają wymogom stawianym zespołowi projektowemu.

 

 Zapraszamy do współpracy!

 Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Albert Binda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L.GRANT Polska Albert Binda, NIP 6462090259, ul. Moniuszki 3/N, 40-005 Katowice, e-mail: lgrant@lgrant.com, nr tel. 32 782 64 80, korzystający w obrocie gospodarczym również z nazwy handlowej L.GRANT HR Consulting.

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy zawartej z firmą L.GRANT Polska Albert Binda lub przesłania aplikacji na prowadzone przez firmę procesy rekrutacyjne.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu: • wykonania zawartej umowy; • prowadzenia procesów rekrutacyjnych w imieniu pracodawców zlecających je firmie L.GRANT HR Consulting; • spełnienia nałożonych na Administratora danych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa; • dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z wykonaniem zawartej umowy.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: • niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie wykonania zawartych umów i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez Administratora; • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) – w zakresie spełnienia nałożonych na Administratora danych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa (np. w zakresie prowadzenia księgowości); • prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych polegający na dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.: • organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych; • właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. • pracodawcom zlecającym prowadzenie procesów rekrutacyjnych firmie L.GRANT HR Consulting wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy lub do momentu odwołania zgody w przypadku danych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacyjnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

7. W granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych: • dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby – w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionych interesów administratora; w przypadku wniesienia sprzeciwu administrator danych przeanalizuje czy istnieją prawne podstawy do przetwarzania danych wnoszącego sprzeciw, nadrzędne wobec praw tej osoby.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.