L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Audyt personalny


 

 Przedmiotem audytu są zasoby oraz procesy wchodzące w skład szeroko rozumianych zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Należy przez to rozumieć szczegółowe badanie wszelkich spraw związanych z pracą ludzi w organizacji, wynikających zarówno z indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy.Celem przeprowadzenia audytu stanu zasobów ludzkich jest uzyskanie informacji na temat obecnego stanu procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz identyfikacja rozbieżności pomiędzy stanem obecnym danego procesu a stanem pożądanym z punktu widzenia strategii firmy oraz optymalizacji procesów zarządzania.

 

W zależności od omawianego tematu poziom rozbieżności nazywa się luką strategiczną, luką kompetencji, luką rozwojową, etc. Poprawna identyfikacja tej „luki” w każdym z procesów jest podstawą do określenia zakresu i charakteru działań, które należy podjąć, aby ją zminimalizować lub też zupełnie wyeliminować.Dlatego też niezwykle istotnym jest poprawne określenie stanu pożądanego poszczególnych procesów, który powinien wynikać z celów strategicznych firmy, tak aby każdy z procesów zarządzania zasobami ludzkimi w jak największym stopniu przyczyniał się do realizowania strategii biznesowej firmy.W efekcie przeprowadzanych audytów na zlecenie naszych Klientów  uzyskujemy  informacje o tym, jakie działania w obszarze zasobów ludzkich, oraz w jakim zakresie powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby usprawnić zarządzanie tymi procesami w firmie.Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze wskazuje, że diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi, która ma doprowadzić do realizacji celów ZZL wyznaczanych przez Klienta, musi przebiegać dwutorowo. Z jednej strony potrzebna jest diagnoza czynników, które mają wpływ na strategię personalną (niezbędna do stworzenia strategii personalnej), z drugiej strony konieczna jest diagnoza aktualnego sposobu ZZL, po to by przekonać się, na jakim etapie realizacji stworzonej strategii personalnej jest organizacja i jakie działania w zakresie ZZL są potrzebne, aby tą strategię w przyszłości realizować.

 

 

Szczegółowych informacji na temat usług z obszaru audytu personalnego udzielą Państwu nasi specjaliści.